Ask Question
16 July, 21:41

Piliin ang lahat ng tamang sagot.

Paano ipinakita sa binasang mga saknong ang katalinuhang taglay ni Florante?

Madaling natutunan ni Florante ang pilosopiya, astrolohiya, at matematika.

Siya ay nakapagtapos ng sampung kurso sa kolehiyo.

Siya ay sumuko sa pag-aaral dahil sobrang hirap ng mga ito.

Anim na taon lang ang kaniyang iginugol sa pag-aaral at ito'y ikinagulat ng lahat.

+1
Answers (1)
  1. 16 July, 23:11
    0
    Madaling natutunan ni Florante ang pilosopiya, astrolohiya, at matematika.
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question ✅ “Piliin ang lahat ng tamang sagot. Paano ipinakita sa binasang mga saknong ang katalinuhang taglay ni Florante? Madaling natutunan ni ...” in 📘 World Languages if you're in doubt about the correctness of the answers or there's no answer, then try to use the smart search and find answers to the similar questions.
Search for Other Answers